швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури152343
2 Історія України37437
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)35139
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33050
5 Звіт про проходження виробничої практики 27235
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26735
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19954
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18853
9 Правопис слів іншомовного походження18493
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16745
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток зовнішньої торгівлі» (ID:19557)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       86 стр.
Размер в архиве:   347 кб.

Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток зовнішньої торгівліЗміст
Вступ

Актуальність теми. Розвиток ринкових умов господарювання в Україні супроводжується здійсненням радикальних
реформ у зовнішньоекономічній сфері, пов’язаних з активним входженням у світове господарство та лібералізацією
зовнішньої торгівлі. Успішна реалізація інтеграційної стратегії сприятиме зростанню вигоди від міжнародного
поділу праці та міжнародного співробітництва, підвищуючи таким чином рівень розвитку вітчизняної економіки та
добробуту громадян. Для цього потрібно створити якісно-результативний механізм державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, в якому важлива роль відводиться митно-тарифному регулюванню.

Загалом малоефективний розвиток зовнішньоекономічної сфери свідчить про те, що регулюючий потенціал
митно-тарифного оподаткування в Україні не використано належним чином. Це пояснюється недостатньою
розробленістю теоретичних та методологічних положень, котрі б повною мірою відображали специфіку сучасного
періоду розбудови ринкових відносин в Україні, історичні та національні особливості країни, а також постійними
змінами вітчизняної законодавчо-нормативної бази, яка визначає правові засади зовнішньоекономічної діяльності.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю підвищення ефективності митно-тарифного регулювання в
Україні з метою захисту національних інтересів у період інтенсифікації міжнародних інтеграційних процесів.

Концептуальні основи побудови національних митно-тарифних систем обґрунтовані у фундаментальних працях
визначних зарубіжних вчених Р. Вернона, Г. Кері, П. Кругмана, В. Леонтьєва, Дж. Ст. Мілля, Б. Оліна, М.
Портера, Д. Рікардо,

П. Самуельсона, А. Сміта, Е. Хекшера, Р. Шуллєра та ін. Значний вклад у розвиток сучасної теорії міжнародної
торговельної політики, у вирішення складних проблем побудови ефективного митно-тарифного механізму в умовах
трансформаційної економіки внесли вітчизняні вчені І. Бураковський, В. Ващенко, К. Владімиров, С.
Волосович, В. Геєць, О. Гребельник, В. Дудчак, Н. Злепко, О. Кірєєв, А. Кредісов, П. Пашко, В. Рокоча, Є.
Савельєв, К. Сандровський, С. Терещенко, А. Філіпенко та ін. Серед вчених ближнього зарубіжжя, які здійснюють
дослідження у сфері митно-тарифного регулювання, слід відмітити Є. Бабіна, І. Дюмулєна, В. Драганова, О.
Єршова, А. Козиріна, І. Корольова, Т. Романову, В. Фомичова, В. Шамахова.

Проте, окремі аспекти митно-тарифного регулювання все ще залишаються мало дослідженими та потребують
детальнішого вивчення. Багато питань щодо теоретичних та практичних засад функціонування мита є дискусійними.
До їх числа відносять: економічну природу та функції мита; шляхи оптимізації митних ставок; темпи
трансформації національного митного тарифу з метою успішної інтеграції у світове господарство; наслідки
лібералізації митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняної економіки.

Мета і завдання роботи. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних, організаційних та методичних засад
митно-тарифного регулювання в період інтеграції національної економіки у світовий господарський простір та
лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, а також розробка цілісної системи практичних рекомендацій щодо
підвищення ефективності застосування мита як інструмента фіскальної та зовнішньоекономічної політики.

Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені наступні завдання:

вивчити теоретичні аспекти розвитку митно-тарифного регулювання;

розкрити суть та поняття митного регулювання;

дослідити сучасну систему митного регулювання;

здійснити класифікацію мита;

дослідити методологію забезпечення митних правил в системі ЗЕД;

проаналізувати фактичний стан розвитку митної справи в Україні;

вивчити вплив митної діяльності на розвиток зовнішньої торгівлі;

визначити організаційні методи митної діяльності;

обґрунтувати напрямки вдосконалення нормативно-правового забезпечення митної діяльності в Україні.

Об’єктом дослідження є мито як один з видів загальнодержавних податків, джерело формування доходів державного
бюджету та фінансовий інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Предмет дослідження – грошові відносини, пов’язані зі справлянням мита до бюджету та з використанням його
регулюючого потенціалу в процесі реалізації фінансово-економічної політики України, а також закономірності,
принципи і методика митно-тарифного регулювання в умовах ринкових перетворень.

Інформаційна база та методи дослідження. Теоретичною основою роботи виступили праці класиків економічної
науки, а також роботи сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, в яких висвітлюються питання
митно-тарифного регулювання. Інформаційною базою дослідження є законодавчо-нормативні акти України,
статистичні дані та матеріали Державної митної служби України, Державного комітету статистики України.

В основу методології дослідження покладено системний підхід до вивчення митно-тарифного механізму як елемента
національної системи регулювання ЗЕД, в межах якого у роботі використовувались методи аналізу та синтезу,
історико-порівняльний метод; методи наукової абстракції та статистичні прийоми групування, динамічних
порівнянь; формально-логічні методи, методи графічного зображення та узагальнення.


1. Теорія розвитку митно-тарифного регулювання1.1. Система дослідження митного регулювання


Активний розвиток світогосподарських зв’язків потребує створення нових підходів до розробки і прийняття
ефективних управлінських рішень з питань регулювання зовнішньоекономічних зв’язків як на макро- так і на
мікрорівні. Кожна держава, провадячи свою зовнішньоекономічну політику, чітко розробляє стратегію розвитку,
визначає галузеві пріоритети, впроваджує в практику заходи стимулювання експорту і захисту від іноземних
конкурентів, орієнтуючись, насамперед, на задоволення власних економічних інтересів.

У даному контексті митно-тарифні регулятори використовуються як інструменти реалізації цієї політики, і
особлива їх роль обґрунтовується передусім функціональною спрямованістю[, c. 135].

Система митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності функціонує на п'яти рівнях:

мікрорівень - рівень суб'єктів господарювання як юридичних, так і фізичних осіб - це підприємства, фірми,
організації, які експортують чи імпортують товари, предмети, послуги;

мезорівень - рівень різного виду національних галузевих і регіональних об'єднань. Це, насамперед,
міністерства і відомства, які безпосередньо здійснюють регулювання зовнішньоекономічних відносин, а також
міністерства та відомства, які відіграють досить активну роль, особливо, що стосується питань тарифного
регулювання експорту чи імпорту;

макрорівень - рівень держави. Основними суб'єктами даного рівня є Уряд країни та Парламент;

метарівень - становлення митно-тарифних пріоритетів у процесі міжнародної регіональної інтеграції. Особливо
це стосується співпраці митних органів на стадії створення і розвитку митних союзів.

мегарівень - рівень міжнародних об'єднань, організацій. Це, насамперед, Генеральна асоціація з тарифів і
торгівлі (ГАТТ), Світова організація торгівлі (СОТ), Міжнародна торгова палата, Конференція ООН з торгівлі та
розвитку (ЮНКТАД), Рада митного співробітництва.

Еволюція митно-тарифного регулювання засвідчує, що на певних періодах розвитку міжнародних економічних
відносин відбувається домінування того чи іншого суб'єкта. При цьому активність однієї сторони залежить від
поведінки іншої. Якщо суб'єкти макрорівня не стають рушійними силами в системі митно-тарифного регулювання, то
активну позицію посідають суб'єкти мікро або мезорівня. На мікро рівні це виявляється у пошуку шляхів
мінімізації митних платежів безпосередньо суб'єктами господарювання, а на мезорівні йде пряме лобіювання
економічних інтересів окремих відомств. Як правило, даний процес відбувається врозріз із загальноекономічними
інтересами держави[;].

Якщо країна вибирає автаркічну модель побудови економічної системи, то митно-тарифні відносини регулюються

Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1887
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8010
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2033
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3038
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8099
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4598
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4447
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5894
Реклама

Цікаве